Provincie Oost-Vlaanderen, Steunpunt Erosie


Bedrijfsinfo (Projectinfo) - Leaderproject "Kenniscirkels Erosie"

Binnen het Leadergebied Vlaamse Ardennen werd in 2009 -op initiatief van het Steunpunt Erosie- van start gegaan met het project "kenniscirkels erosie". Doelstelling is de kloof tussen theorie en praktische uitvoering van erosiebestrijdingsmaatregelen te dichten door erosieproblemen meer en meer vanuit de landbouwsector zelf aan te pakken ('bottom-up').
Onder de landbouwers is er immers heel wat kennis en ervaring omtrent de aanpak van bodemerosie. Samenwerking tussen landbouwers enerzijds en lokale overheden anderzijds (gemeentebestuur, provincie) vormt dan ook de basis van efficiënte, haalbare én lokaal gedragen erosiebestrijdingsmaatregelen.
Het Leaderproject bestaat uit twee fasen. In de eerste fase werden 150 landbouwers bevraagd via een eenvoudig gesprek waarin gepeild werd naar de ervaringen met erosie en erosiebestrijding. De in de eerste fase verworven informatie vormt de basis voor de huidige fase van het project, waarin wordt getracht landbouwers samen te brengen om kennis en ervaringen (zowel positieve als negatieve) uit te wisselen omtrent erosiebestrijding.

De thema's waarrond gewerkt wordt, zijn afhankelijk van de lokale behoeften en interesses en kunnen zeer uiteenlopend zijn. Van goed bodembeheer in het algemeen over landbouwtechnieken en -machines die erosie beperken, grasbufferstroken en kleinschalige dammetjes uit natuurvriendelijke materialen, tot concrete afspraken tussen landbouwers onderling of tussen landbouwers en overheden. De in de streek aanwezige kennis wordt als uitgangspunt genomen. Delen van kennis, samen naar oplossingen zoeken en effectief samenwerken vormen de sleutel voor een doeltreffende en duurzame erosiebestrijding.

Voor 2011 wordt hoofdzakelijk gewerkt rond drie thema's, nl.: 'minimale bodembewerking', 'grasbufferstroken en kleinschalige opvangsystemen', en 'bodemkwaliteit'.
Hierbij vinden, verspreid over de Vlaamse Ardennen, verschillende demomomenten plaats. In juni werden in samenwerking met betrokken gemeenten en landbouwers twee demonamiddagen georganiseerd:
 

  • 15 juni 2011, demonamiddag rond niet-kerende bodembewerking in Lierde
  • 28 juni 2011, demonamiddag rond grasstroken erosie en erosiewerende dammen in Maarkedal, Horebeke en Zwalm

Een demomoment rond 'bodemkwaliteit' is in voorbereiding en zal plaatsvinden in het najaar van 2011.

Dergelijke initiatieven worden op kleinere schaal herhaald in de diverse gemeenten, weliswaar afgestemd op de lokale situatie en wensen.

Inlichtingen

Steunpunt Erosie

  • Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
  • Dienst Landbouw en Platteland

T +32 (0)9/ 267 89 00
F +32 (0)9/ 267 89 11
E erosie@oost-vlaanderen.be

www.oost-vlaanderen.be