Bodembreed - BB projecten


BodemBreed is een vervolg op het Interregproject Erosiebestrijding, dat een belangrijke bijdrage leverde aan de actuele kennis van erosie. Maar het inzicht van de partners dat er meer zit in de bodem en dat er meer zit in de samenwerking resulteerde ook in BodemBreed Interreg. Begin 2009 gingen we met dezelfde projectpartners aan de slag.

In onze westerse samenleving ontwikkelen we steeds efficiëntere vormen van voedselproductie. Maar we zien ook de keerzijde van de medaille. Denk we maar aan de toegenomen concentraties nutriënten in de bodem en de afname van het organisch materiaal. Ook voor het probleem van erosie en de bijhorende modderstromen dienen langetermijn oplossingen uitgewerkt te worden. Meer en meer wordt duidelijk dat duurzaam bodemgebruik hierin een sleutelrol speelt. We moeten dus proberen uit te zoeken hoe we de bodem optimaal kunnen waarderen en er toch voldoende voedsel aan kunnen onttrekken. Tegen deze context is het project BodemBreed Interreg van belang, namelijk als een bijdrage aan het duurzaam gebruik van de bodem.

Vernieuwend is dat de bodem gezien wordt als een samenhangend en complex geheel en niet als afzonderlijke onderdelen. De onderzoeksdoelen van BodemBreed zijn dan ook inhoudelijk sterk met elkaar verweven. De bestaande kennis en inzichten van de bodem als samenhangend geheel worden samengebracht. Ook de leemten in de kennis worden opgevuld en praktische vragen vanuit de landbouwsector worden beantwoord. We weten namelijk dat niet ploegen water- en modderoverlast en het uitspoelen van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater kan beperken. Maar dit roept nog tal van praktische vragen op. Deze willen we in BodemBreed beantwoorden.

Tientallen landbouwers in Vlaams-Brabant, Antwerpen, Belgisch- en Nederlands-Limburg werken mee. Tegen eind 2011 moet duidelijk zijn hoe zij in hun dagelijkse bedrijfsvoering de natuurlijke krachten van de bodem beter kunnen benutten. De Europese Unie financiert het onderzoek met 975.000 euro en ook de Boerenbond, de Vlaamse Overheid, de provincies Vlaams- Brabant, Belgisch- en Nederlands-Limburg, de Nederlandse LLTB en het Waterschap Roer en Overmaas steken er tijd en geld in. Arvalis, PIBO campus, PPO en Hooibeekhoeve nemen een deel van de praktische uitvoering voor hun rekening.

Het eindresultaat dat beoogd wordt is landbouwers in staat te stellen om bodemmanagement in de praktijk te gaan toepassen. Het unieke van BodemBreed is de samenwerking tussen wetenschap en praktijk.

Contactadres voor België:

Provincie Vlaams Brabant,
Dienst Land- en Tuinbouw
Provincieplein 1B
3010 Leuven
T +32 (0)16 26 72 29
F +32 (0)16 26 72 61
E ine.vervaeke@vlaamsbrabant.be

Meer info: www.bodembreed.eu